Hoppa till textinnehållet

Fondtyper

Olika typer av fonder

Ska du börja spara och är sugen på att testa fonder? Då finns det mycket att välja mellan - såväl aktivt förvaltade fonder som indexfonder. Läs om olika fondtyper och se vad som passar dig.

 indexfonder eller aktivt förvaltade fonder - vad passar dig?

Räntefonder, aktiefonder och blandfonder

Hedgefonder, branschfonder och fond-i-fond

Pensionsfonder/PPM-fonder

Hållbara fonder och ideella fonder - för dig som vill spara hållbart

Hållbara fonder

Hållbara fonder är för dig som vill ha ett mer hållbart fondsparande. Fonderna kan till exempel ta hänsyn till miljö, social hållbarhet och etik. Vad som gör en fond hållbar styrs av ett flertal olika EU-regelverk.

Äldre man och två barn på en stege plockar äpplen

Börshandlade fonder (EFT) - en fondtyp som sticker ut

Det finns flera olika typer av fonder. Här är en kort presentation av de olika fondtyper som du kan finna i vårt utbud.

Aktiefonder

Aktiefonder ger normalt störst möjlighet till hög avkastning på lång sikt. Men en placering i en aktiefond innebär också högre risk, eftersom kurserna svänger kraftigare på aktiemarknaden än på räntemarknaden. Aktiefonderna har olika placeringsinriktningar. Vissa är breda och placerar över hela världen. Andra placerar endast inom en viss region eller en viss bransch. Det är fondens placeringsinriktning som till stor del avgör vilken risk fonden har.

Aktivt förvaltade fonder

Aktiv förvaltning innebär att våra förvaltare tar aktiva beslut om att köpa, sälja eller behålla ett värdepapper beroende på en mängd olika faktorer som vi analyserar och värderar. Till skillnad från en passiv fond (indexfond) som enbart följer ett jämförelseindex, tar en aktiv förvaltad fond hänsyn till värdering av konjunktur, olika marknader eller uppfattning om olika bolags eller värdepappers framtida möjligheter och utveckling.
I den aktiva förvaltningen strävar våra förvaltare efter en avkastning som överträffar den genomsnittliga avkastningen på de marknader där fonderna har sina placeringar, det vill säga en avkastning som är högre än fondens jämförelseindex. Aktiv förvaltning är ingen garanti för att fonden kommer att överträffa fondens jämförelseindex eller generera högre avkastning än motsvarande indexfond. Fondens värdeutveckling kan vara både bättre eller sämre än utvecklingen i fondens jämförelseindex. Den aktiva förvaltningen kräver mer resurser och därför är priset på en aktivt förvaltad fond oftast högre än för en passivt förvaltad fond.

Blandfonder

Blandfonder kombinerar räntesparandets säkerhet och aktiesparandets möjlighet till god avkastning. Blandfonder placerar i både aktier och räntebärande papper. På lång sikt ger en blandfond normalt högre avkastning än en räntefond men lägre än en aktiefond.

Branschfonder

En branschfond investerar i företagsaktier inom en eller flera specifika branscher, till exempel bioteknik, fastigheter eller IT. Som fondsparare kan du själv välja en bransch som du tror på och sedan överlåta på fondförvaltaren att välja vilka aktier som ska ingå i fonden vid en viss tidpunkt. En global branschfond har lägre risk än en regional branschfond, men branschfonder generellt klassificeras som högriskfonder. Branschfonder passar dig som sparar på längre sikt.

Etikfonder

Etikfonder kan vara aktie-, bland- eller räntefonder. I en etikfond påverkar etiska bedömningar valet av en investering tillsammans med traditionell finansiell analys. Etikfonderna kan till exempel göra placeringar i företag som uppfyller höga miljökrav. Det förekommer även fonder där man avstår från företag med viss verksamhet.

Fond-i-fonder

Fond-i-fonder är namnet på fonder där förvaltarna investerar i andra fonder i stället för i enskilda värdepapper. En fond-i -fond kan investera både i egna fonder och i andra fondbolags fonder.

Hedgefonder

Målsättningen för alla hedgefonder är att skydda kapitalet från värdefall genom att skapa en positiv avkastning oberoende av den allmänna marknadsutvecklingen. Ett kännetecken för hedgefonder är att de varken följer utvecklingen på aktiemarknaden eller räntemarknaden. De har istället en utveckling som till en lägre grad beror på hur finansmarknaderna i övrigt rör sig. Därför kan de vara ett bra komplement till en traditionell fondportfölj.

Hedgefonder finns i många olika skepnader och med olika risknivåer. En hedgefond-i-fond minskar risken betydligt genom att investera i flera olika fonder med olika inriktning och från olika förvaltare.

Hållbarhetsfond

En hållbarhetsfond investerar i företag som hanterar sociala, etiska och miljömässiga risker på ett ansvarsfullt sätt. Etiska bedömningar kombineras med traditionell finansiell analys i valet av investering. Företag som tar vara på de affärsmässiga möjligheterna och driver utvecklingen inom hållbarhet framåt är prioriterade, medan företag som bedriver verksamhet inom krigsmaterial, alkohol, tobak, kommersiell spelverksamhet eller pornografisk verksamhet exkluderas. FN:s förklaring om mänskliga rättigheter, FN:s Global Compact och ILO:s kärnkonventioner utgör viktiga värdegrunder i en hållbarhetsfond.

Indexfonder

Se Passivt förvaltade fonder.

Ideella fonder

En ideell fond är en fond som skänker en del av kapitalet till ideell verksamhet. På så vis blir fondsparandet både en investering för framtiden och ett stöd till viktigt ideellt arbete. Fonden är vanligen även en hållbarhetsfond, vilket betyder att den har särskilda krav på etik, socialt ansvar och miljöarbete.

MEGA - fonder

MEGA-fonder vänder sig i första hand till dig som vill placera ett stort kapital som privatperson. Fonderna passar också för till exempel företag, institutioner, organisationer, stift och församlingar. En MEGA-fond kan placera i såväl räntebärande värdepapper som i aktier.

Passivt förvaltade fonder

En passiv fond (indexfond) förvaltas i syfte att efterbilda sammansättningen av ett visst index. Förvaltarna strävar därför efter att fondens samlade innehav (portföljen) ska avvika så lite som möjligt mot jämförelseindex. Detta brukar kallas passiv förvaltning eftersom fondens medvetet försöker efterlikna sitt jämförelseindex, till skillnad från aktiv förvaltning där förvaltarna tar aktiva beslut om att köpa, sälja eller behålla ett värdepapper beroende på olika faktorer som förvaltarna värderar. I en passivt förvaltad fond (indexfond) sker ingen analys av de olika värdepappren, av olika marknader eller konjunkturen. Med undantag för priset ska en passivt förvaltad fonds utveckling vara väldigt lik utvecklingen för det index fonden följer. Priset för en passivt förvaltad fond är oftast lägre än för en aktivt förvaltad fond, då den nästan alltid kräver mindre resurser.

Regionfonder

En regionfond placerar i företagsaktier från en viss världsdel, en viss region eller i ett visst land. Ju snävare regional begränsning, desto större är risken – och vice versa. Utvecklingen i fonden beror på den ekonomiska utvecklingen i regionen. Regionfonder passar dig som tror på en stark tillväxt inom en viss världsdel, land eller region. Risken är högre än i en global aktiefond.

Räntefonder

Räntefonder passar dig som vill undvika de kraftiga kurssvängningar som kan förekomma i aktiefonder. Korta räntefonder har lägst risk av alla typer av fonder, och placerar i räntebärande värdepapper med en genomsnittlig löptid på upp till ett år. Långa räntefonder är lämpliga för dig som vill ha ett långsiktigt räntesparande. Värdet kan sjunka om marknadsräntorna stiger, men svängningarna är inte lika stora som i aktiefonder. För den som söker en god avkastning över tiden och vill slippa bekymra sig över löptider är de så kallade varierande räntefonderna ett bra alternativ. Här väljer förvaltaren löptid på placeringarna utifrån hans/hennes tro om ränteutvecklingen framöver.

Information och inspiration kring fonder

Aktiellt - tips & inspiration

Vill du lära dig mer om fonder och få inspiration? Se vilka av våra fonder som gått bäst och kanske hitta nya fondfavoriter? I vår nättidning Aktiellt kan du ta del av det senaste om fonder, analyser och tips.

Illustration: Tips

Hjälp att välja fonder

Vill du sätta ihop en egen fondportfölj eller spara bekvämt i en av våra skräddarsydda fonder? Kolla in vår Fondguide, bli guidad i Bekvämt fondval eller få digital rådgivning om vilken basfond som passar dig.

 1. Fondguiden för 70 fonder

  Vill du skapa en egen sparportfölj? Kolla in vår fondguide med ett 70-tal fonder från Swedbank Robur och andra fondbolag.

  Fondguiden - skapa din egen sparportfölj

 2. Välj bland 5 fonder

  Svårt att välja fond? Välj någon av 5 basfonder från Swedbank Robur. Dina pengar förvaltas aktivt och du kan koppla av.

  Bekvämt fondval - månadsspara i basfond

 3. Få råd om 1 fond

  Nybörjare på fonder? Få ett digitalt råd om vilken basfond från Swedbank Robur som passar just dig och din ekonomi. 

  Digital rådgivning i vår internetbank - mer information

Mer information