Så här gör du

  • Välj länk nedan beroende på om du har lån eller inte för dina konvertibler
  • Fyll i blanketterna på nätet eller för hand
  • Skriv ut
  • Skriv under
  • Skicka blanketterna till adressen som står på anmälningssedeln

Om inmatning avbryts kommer dina uppgifter inte att sparas, de raderas när du stänger dokumentet.

Observera att det kan dröja innan du får aktierna.

Om du finansierade dina konvertibler med lån i banken och har kvar lånet

Banklånet måste lösas när du konverterar till aktier, det görs genom försäljning av konverterade aktier. Ska lånet lösas med andra pengar gör du detta först och anmäler därefter konvertering enligt valet nedan. Tänk på att du vid konvertering förlorar rätten till ränta på konvertibeln från det senaste ränteförfallet fram till konvertering men ska betala upplupen ränta på banklånet för den perioden och eventuell ränteskillnadsersättning.

Blankett - för dig som finansierade konvertiblerna med lån i banken och har kvar lånet

Om du betalade dina konvertibler kontant eller har löst lånet

Dina aktier kommer att bokas på samma förvar som du hade för dina konvertibler.
Blankett - för dig som betalade konvertiblerna kontant eller har löst lånet

Mer information

Mer information finns i brevet du fick inför konverteringsperioden och i den ursprungliga informationsbroschyren. Kom ihåg att det är du själv som fattar beslut om konvertering baserat på den information som finns tillgänglig.

Förvaltarregistrerade kunder med depå hos annan än Swedbank följer respektive förvaltares instruktioner.

Frågor konvertibelprogrammet

Eva Nilsson 08-782 88 76