Om du blir arbetsoförmögen i mer än 90 dagar och är försäkrad via vår sjukförsäkring har du möjlighet att få en ekonomisk ersättning tillsammans med den ersättning som Försäkringskassan ger på upp till 90 % av din ordinarie lön. 

Företagare kan teckna så kallad konsoliderad sjukförsäkring som kan ge högre ersättning än 90 procent av lönen. Bakgrunden är att många egenföretagare väljer att ta ut lägre lön än vad rörelseresultatet medger för att konsolidera företaget.

Sjukförsäkringens premie beräknas individuellt med hänsyn tagen till försäkringsbelopp, ålder och kön. Om du är näringsidkare påverkas inte premien av kön.

Vad försäkringen ersätter

Efter 90 dagars arbetsoförmåga ger försäkringen ersättning när arbetsförmågan har minskat med minst 25 procent på grund av sjukdom eller olycksfall. Ersättningen motsvarar graden av arbetsoförmåga.

Utbetalningar från försäkringen upphör när den försäkrade fyller 65 år.

Höjningsrätt

Det är viktigt att försäkringen anpassas till aktuell lönenivå. Om försäkrad är fullt arbetsför kan försäkringsbeloppet höjas inom vissa gränser utan krav på hälsodeklaration.

Om premien är ett fast belopp kan beloppet höjas med upp till 10 procent per år. Om premien är bestämd i procent av inkomst, kan beloppet höjas med upp till 15 procent per år för företagare och 20 procent per år för anställd. 

Samtalsstöd

Utöver ekonomisk trygghet via sjukförsäkringen ingår även Samtalsstöd där du får hjälp av professionella samtalsterapeuter för via vår samarbetspartner Falck Healthcare. Samtalsstödet går bra att använda oavsett om du är arbetsför eller sjukskriven och kan hjälpa dig med vägledning och stöttning om du befinner dig i en stressig eller tuff livssituation. 

Mer information om samtalsstöd.

Rehabiliteringsstöd

Om du hamnat i en långvarig sjukskrivning har du och din arbetsgivare möjlighet att få arbetslivsrehabiliterande stöd med tex samordning, rehabplan och råd via vårt Rehabiliteringsstöd.   Rehabiliteringsstödet utgår från ett gott samarbete mellan arbetsgivaren och den anställde där båda medverkar för att ge en lyckosam rehabilitering och återgång till arbetslivet. 

Mer information om rehabiliteringsstöd.

Villkor för att teckna försäkringen

  • Sjukförsäkringen tecknas via Swedbank pensionsplan i kombination med pensionsförsäkring för Swedbanks kunder.
  • Den försäkrade ska ha fyllt 16 men inte 62 år.
  • För att teckna sjukförsäkring krävs godkänd hälsoprövning.

Skatt och avdragsregler

Premien som betalas för sjukförsäkringen är avdragsgill. Utbetalning från sjukförsäkringen inkomstbeskattas.

Mer om skatteregler och avdragsrätt