Meny
Vårt samhällsangagemang
Vår verksamhet

Information om Orusts Sparbanks likviditet

Likviditetsrisk

Banken definierar likviditetsrisk som risken att banken inte kan infria sina betalningsförpliktelser vid förfallotidpunkten utan att kostnaden för att erhålla betalningsmedel ökar avsevärt. Likviditetsrisken innefattar även att ett finansiellt instrument/värdepapper inte omedelbart kan omsättas i likvida medel utan att förlusten i värde eller avyttringskostnader blir för stora, och risken för att bankens finansiering via inlåning inkl. erforderliga lånelimiter ej kan lösas.

Ansvarsfördelning

Styrelsen har det yttersta ansvaret för bankens riskexponering och att hantering och uppföljning av risker i verksamheten är tillfredsställande.

Styrelsen fastställer årligen bankens Riskpolicy samt Finans- och Likviditetspolicy. Vidare fastställer styrelsen bankens riskaptit avseende likviditetsrisker, samt bankens likviditets- och finansieringsstrategi.

VD ansvarar för bankens löpande verksamhet inkluderande styrning, hantering och kontroll av bankens risker. VD ska därtill se till att styrelsen får relevant information om bankens aktuella riskexponering. För den löpande förvaltningen av likviditetsrisker ansvarar stf VD.

Likviditetsstrategi

Att ha en god likviditet är nödvändigt, detta har tydligt visat sig under de senaste finansiella kriserna. Likviditeten består av eget kapital samt inlåningsöverskott gentemot utlåningen.

Banken ska ha god kontroll över förväntade förändringar i likviditet och ha en beredskap att möta dessa svängningar. Orusts Sparbank ska därutöver ha en reserv av likvida tillgångar att tillgå för att kunna fullgöra sina åtaganden vid varje tillfälle.

Banken skall ha en likviditetsreserv som klarar en period av 90 dagar under normala förhållanden.

Banken skall göra prognoser och stresstester som visar att banken med god marginal kan klara uppsatta mål på likviditetsreserven. Bankens likviditetsreserv skall dessutom klara en period av 30 dagar under stressade scenarion.

Finansieringsstrategi

Banken finansierar utlåningen främst genom inlåning från allmänheten och eget kapital. För att utöka finansieringsmöjligheten har även avtal med kreditinstitut tecknats avseende kreditlimit.

Beredskapsplan och stresstester

Banken har fastställt en beredskapsplan för hantering av likviditetsrisker. Syftet med beredskapsplanen är att förbereda banken på olika handlingsalternativ om det uppstår en situation som riskerar bankens likvida ställning. I beredskapsplanen beskrivs händelser som kan utlösa beredskapsplanen samt åtgärder för att förstärka likviditeten.

Likviditetssituationen stresstestas i tre olika scenarier. Ett idiosynkratiskt scenario, ett marknadsomfattande scenario samt en kombination av dessa scenarierna.

Uppföljning och rapportering

Bankens likviditet följs upp dagligen. Bankledningen gör regelbundet uppföljning av likviditeten och styrelsen erhåller kvartalsvis en rapport från bankens finansförvaltning.

Likviditetsreserv och finansieringskällor

Information om bankens likviditetspositioner samt bankens finansieringskällor som redovisas kvartalsvis enligt Finansinspektionens föreskrift om hantering och offentliggörande av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag (FFFS 2010:7).