Konjunkturförbättringen väntas spilla över i en vinsttillväxt som marknaderna mer eller mindre har fått klara sig utan under de senaste 6-7 åren. Det finns ett uppdämt investeringsbehov och sett till kapacitetsutnyttjandet i ekonomin är nivån över historiska genomsnitt.Vinsterna för globala aktiemarknaden förväntas stiga med drygt 13 procent under 2017. Det är en hög siffra, och marknaden tenderar normalt att överskatta bolagens vinsttillväxt. Men denna gång finns flera förklaringar som motiverar de höga förväntningarna. Konjunkturförbättring, ökade investeringar, väntade stimulanser från främst USA och energisektorn där vinsterna förväntas stiga med nästan 50 procent under 2017. Om råvarupriserna håller sig kvar på nuvarande nivåer kommer ett ordenligt stöd komma från energisektorn till vinsttillväxten under 2017.

Johannes Bjerner, marknadsstrateg på Swedbank fördjupar;

– Även om det ser lovande ut för 2017 så finns faktorer som kan ändra bilden och därför behöver hållas under extra noggrann uppsikt. Några exempel är om marknaden läst Trumps kommande agerande rätt, hur de populistiska vindarna blåser i årets europeiska val, vad som händer vid en Brexit, hur olje- och råvarupriserna utvecklas, hur det europeiska banksystemet utvecklas, om inflationen sätter mer fart än väntat och om centralbankerna kommer att strama åt snabbare än marknaden prissätter. Detta är frågor som kan komma att ändra synen på hur en investerare bör fördela sitt kapital.

Den positivare synen på konjunkturen har inte bara återspeglats sig i aktiemarknaden utan ses även i de stigande långräntorna i framförallt USA och stigande inflationsförväntningar. Stigande räntor kan komma att sätta press på andra tillgångsslag ur ett relativperspektiv i takt med att avkastningen stiger.

Johannes Bjerner fortsätter;

– Vi förväntar oss dock inte att räntorna i närtid kommer upp till en sådan nivå att de utmanar aktiemarknaden. Aktier bör tåla stigande räntor ytterligare en tid då anlednigen till de stigande räntorna är att den globala ekonomin ser ljusare ut, med andra ord precis den faktor som främst talar för aktiemarknaden.

Kreditmarknaden har liksom aktiemarknaden haft en positiv utveckling under senare tid men det är svårt att hitta tydliga positiva faktorer som talar för kreditmarknaden framöver.


Mer information

Läs mer om hur du ska fördela dina placeringar utifrån rådande konjunkturläge i årets första månadsuppdatering av Swedbanks Investeringsstrategi.

Swedbanks Investeringsstrategi – Positiva konjunktursignaler fortsätter in i 2017

Investeringsstrategi och allokering (samlingssida med rapporter)

Aktiellt (webbtidning)