Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse på webben. Genom att besöka vår webbplats accepterar du vårt användande av kakor.

Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Information om bankens passandebedömning

Börsen

Enligt MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) är banker och andra finansiella institut som utför transaktioner i finansiella instrument för din räkning bland annat såsom huvudregel skyldiga att pröva om transaktionerna passar dig - det vill säga utföra en så kallad passandebedömning. Bedömningen ska ske utifrån din kunskap och erfarenhet av de finansiella instrumenten och de risker som är förenade med instrumenten.

Hur går passande bedömningen praktiskt till?

Om du är en icke professionella kund (i regel kunder som inte handlar yrkesmässigt eller handlar infrekvent med värdepapper) innebär passandebedömningen praktiskt sett att en eller flera frågor ställs till dig om din kunskap och erfarenhet avseende de finansiella instrumenten. Utifrån dina svar bedömer banken om det finansiella instrumentet passar dig. Även om en transaktion, med hänsyn till dina svar, inte har bedömts som passande för dig kan du själv välja att ändå genomföra transaktionen. Detsamma gäller om du väljer att inte svara på bankens kunskaps- och erfarenhetsfrågor. Har du genomgått passandebedömning för en viss produktgrupp behöver du inte göra om den igen.

Indelning av finansiella instrument

MiFID skiljer på så kallad okomplicerade och komplicerade finansiella instrument. Banken har delat in de finansiella instrument banken erbjuder i dessa två huvudgrupper, okomplicerade och komplicerande finansiella instrument.

Okomplicerade finansiella instrument

Dessa instrument anses ha en konstruktion och egenskaper - och därmed risker - som är ganska enkla att förstå. Dessa instrument är sällan förenade med mycket höga risker utan riskerna ligger istället på en låg eller på en medelhög nivå. De okomplicerade instrumenten är samlade i en egen produktgrupp. Transaktioner i okomplicerade instrument kan ske utan någon passandebedömning genom orderutförande eller vidarebefordran av order, så kallad "execution only". Execution only utgör ett undantag från huvudregeln om att passandebedömning ska ske. Detta gäller dock bland annat under förutsättning att transaktionen sker på ditt eget initiativ, det vill säga inte i samband med rådgivning från banken eller liknande.
Du kan självklart alltid vända dig till ditt lokala bankkontor för att få mer information och vägledning även avseende okomplicerade finansiella instrument.
 

Komplicerade finansiella instrument

Banken utför alltid en passandebedömning om du är en icke-professionell kund.

Komplicerade finansiella instrument är instrument som du anses behöva ganska ingående kunskap och erfarenhet om, för att kunna förstå dem och deras risker. Kunskapen och erfarenheten ska i första hand avse instrumentets egenskaper och komplexitet, tekniska konstruktion och ekonomiska risker, och ska baseras på bland annat din tidigare handel med finansiella instrument.

Mot den bakgrunden har banken klassificerat de komplicerade finansiella instrumenten i olika instrumentgrupper - produktgrupper.
 

Produktgrupper

I varje produktgrupp har komplicerade finansiella instrument med liknande egenskaper, konstruktioner och risker placerats in. Indelningen har föregåtts av noggranna överväganden för att skapa enhetliga och lämpliga grupper. Produktgrupperna är sammansatta på så sätt att om du har tillräcklig kunskap och erfarenhet om ett instrument (t ex aktieoptioner) inom en produktgrupp anses du även ha tillräcklig kunskap och erfarenhet att kunna handla med övriga instrument (t ex warranter) inom samma produktgrupp. Nya finansiella instrument kommer löpande placeras in i produktgrupperna. Det kan inte uteslutas att någon felaktighet uppstår vid klassificeringen eller att banken i enstaka fall förbiser att klassificera ett visst instrument. Banken påtar sig inget ansvar för sådana felaktigheter.

Metodik

Den risk som banken i första hand har utgått från vid klassificeringen är den maximala risken för att du förlorar hela eller delar av ditt satsade kapital. När det gäller derivatinstrument (t ex en aktieoption) beaktas även hur derivatinstrumentets (aktieoptionens) risk förhåller sig till risken med en placering direkt i den underliggande tillgången (aktien). Samma resonemang gäller finansiella instrument som relaterar till andra tillgångar, exempelvis olika typer av bevis. Observera att vid indelningen har hänsyn inte tagits till s k likviditetsrisker, det vill säga risken att efterfrågan på instrumentet är låg eller helt saknas och att instrumentet därför inte kan omsättas i pengar med önskvärd snabbhet eller enkelhet. Inte heller har risken för att emittenten (utfärdaren) har bristande kreditvärdighet och/eller återbetalningsförmåga beaktats - risker som i första hand avser obligationer och andra skuldförbindelser. Beträffande instrument med vissa bestämda löptider har hänsyn inte tagits till att risken kan variera beroende på löptidens längd. Slutligen utgår klassificeringen från att de finansiella instrumenten handlas i svenska kronor. Eventuella valutarisker har alltså inte beaktats.

Utifrån vad som anges i föregående stycke har banken bedömt om produktgrupperna generellt sett kan anses förenade med låg, medelhög, eller hög risk.
 

Professionella kunder

Passandebedömningen för professionella kunder (i regel kunder som handlar yrkesmässigt eller annars mycket frekvent med värdepapper) sker i regel summariskt, då dessa enligt MiFID antas ha tillräcklig kunskap och erfarenhet om finansiella instrument och dess risker. Om det kommer till bankens kännedom att en professionell kund saknar sådan erfarenhet och kunskap sker dock en passandebedömning på samma sätt som för icke professionella kunder, det vill säga genom kunskaps- och erfarenhetsfrågor (kunden kan då också komma att fortsättningsvis bli bedömd som icke professionell kund).

Hur lär jag mig mera om finansiella instrument?

För att ett instrument ska anses passa dig är det, som framgått ovan, viktigt att du tillägnar dig kunskap om instrumentet i fråga. Vi har byggt upp länkar till instrumentbeskrivningar på informationssidorna för varje produktgrupp. Vi rekommenderar att du noggrant studerar dessa.

I menyn till höger finner du "Risker med finansiella instrument", som du erhöll i samband med tecknandet av ditt Depåavtal eller Avtal om kapitalmarknadskonto i banken.

Där finner du också information om de olika produktgrupperna, om kriterier för gruppernas sammansättning och deras risknivåer.
 

Stäng Skriv ut