Hoppa till textinnehållet

Taxonomin

En gemensam standard

 • En EU-gemensam standard för att klassificera ekonomiska verksamheter utifrån ett miljöperspektiv.
 • Öka transparensen kring hur stor andel av ett bolags verksamhet som anses vara miljömässigt hållbar.
 • Styra kapitalet mot mer hållbara verksamheter.
Tre personer har ett möte på en restaurang

EU:s gröna taxonomiförordning - taxonomin - är ett regelverk som handlar om företags klimatpåverkan. Syftet är att öka takten i företagens omställning till ett mer hållbart samhälle. Det gemensamma klassificeringssystemet hjälper dig identifiera och jämföra hållbara investeringar. 

Taxonomin innebär att stora företag inom EU som är av allmänt intresse och har över 500 anställda ska inkludera information enligt taxonomin i sina årsredovisningar. Övriga finansiella bolag och icke-finansiella bolag behöver redovisa det senare. 

Vad är en miljömässig hållbar verksamhet enligt taxonomin?

För att en verksamhet ska vara miljömässigt hållbar enligt taxonomin behöver den uppfylla fyra kriterier kopplat till följande sex miljömål:

De 6 miljömålen

 1. Begränsning av klimatförändringar.
 2. Anpassning till klimatförändringar.
 3. Hållbar användning och skydd av vatten samt marina resurser.
 4. Övergång till en cirkulär ekonomi.
 5. Förebyggande och begränsning av miljöföroreningar.
 6. Skydd och återställande av biologisk mångfald och ekosystem.

De 4 kriterierna

 1. Bidra väsentligt till minst ett av de 6 miljömålen. 
 2. Inte orsaka betydande skada för något av miljömålen. 
 3. Utföras enligt vissa sociala minimiskyddsåtgärder kopplat till mänskliga rättigheter och arbetsrätt.
 4. Utföras enligt de tekniska granskningskriterierna, det vill säga uppfylla de 2 första kriterierna. Det är alltså inte upp till bolaget att bestämma när kriterierna är uppfyllda.

Bedömning enligt kriterierna - exempel

 • Godkänt: Tillverkningen av elbilar och solpaneler anses bidra väsentligt till miljömålet "Begräsning av klimatändringar".
 • Godkänt: Materialet i en elbil ska gå att återanvända eller återvinna till en större del för att inte anses orsaka betydande skada på miljömålet "Omställing till en cirkulär eknomi".
 • Inte godkänt: Begräsningar av fiskars möjlighet att röra sig uppströms och nerströms i ett vattenkraftverk anses orsaka betydande skada för miljömålet "Hållbar användning, skydd av vatten och marina resurser".
 • Inte godkänt: Användandet av barnarbete vid tillverkningen av ett vindkraftsverk gör att verksamheten inte kan anses vara förenlig med taxonomin när det gäller "Mänskliga rättigheter och arbetsrätt".

Frågor och svar om taxonomin

Mer information