Hoppa till textinnehållet

Offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) och allmänna råd offentliggör Orusts Sparbank org.nr 558500-7999 periodisk information om kapitaltäckning och riskhantering.
Föreskrifterna innehåller bestämmelser om tillsynskrav som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012.
Orusts Sparbank tillämpar schablonmetod för beräkning av kreditrisker samt basmetod för beräkning av operativa risker.
Orusts Sparbank har beslutat att inte tillämpa övergångsreglerna vid införandet av IFRS 9.

Kapitalbas

Kapitalbas (tkr) 2020-03-31 
Reservfond 1 822 188 
Fond för verkligt värde 37 328 
Kärnprimärkapital före lagstiftningsjusteringar 1 859 516 
Lagstiftningsjusteringar som avser orealiserade vinster och förluster -514 255 
Ytterligare värdejusteringar -2 139 
Sammanlagda lagstiftningsjusteringar av kärnprimärkapital -516 394 
Kärnprimärkapital 1 343 122 
Kapitalbas 1 343 122 

Kapitalkrav och riskvägt exponeringsbelopp

Kapitalkrav och riskvägt exponeringsbelopp (tkr)  

2020-03-31 

Kreditrisk enligt schablonmetoden
Kapitalkrav  Riskvägt 
belopp 
Exponeringar mot institut
12 659  158 233 
Exponeringar mot företag
205 018  2 562 727 
Exponeringar mot hushåll
148 938  1 861 730 
Exponeringar säkrade genom panträtt i fast egendom
93 298  1 166 221 
Fallerande exponeringar
5 909  73 860 
Exponeringar i form av säkerställda obligationer
2 412  30 156 
Företag för kollektiva investeringar (Fond)
5 194  64 929 
Aktieexponeringar
15 404  192 544 
Övriga poster
2 114  26 426 
Summa exponeringar
490 946  6 136 826 
     
Operativ risk enligt basmetoden
42 095  526 193 
Kreditvärdighetsjusteringsrisk
133  1 662 
Summa riskvägt exponeringsbelopp och kapitalkrav 533 174  6 664 681 

 

Buffertkrav (tkr) 2020-03-31
Kapitalkonserveringsbuffert
166 617 
Kontracyklisk buffert 126 
Summa buffertkrav 166 743 
   
Kapitalkrav inkl. buffertkrav 699 917 
   
Kapitalkrav pelare 2** 199 163 
Totalt kapitalkrav
899 080 

* Avser krav enligt lag om kapitalbuffertar

** Avser krav på internt bedömt kapitalbehov, utöver grundläggande kapitalkrav och buffertkrav, enligt 6 kap 2 § lagen (2004:297) om bank och finansieringsrörelse.

Krav på kapitalbasens storlek 2020-03-31 
Total kapitalrelation 8,0% 
Kapitalkonserveringsbuffert 2,5% 
Kontracyklisk buffert 0,0% 
Summa kapitalbaskrav 10,5% 

 

Kapitalrelation 2020-03-31
Kärnprimärkapitalrelation 20,15% 
Total kapitalrelation 20,15% 

 

Bruttosoliditet 2020-03-31
Bruttosoliditet 12,20%