Hoppa till textinnehållet

Offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) och allmänna råd offentliggör Orusts Sparbank org.nr 558500-7999 periodisk information om kapitaltäckning och riskhantering.
Föreskrifterna innehåller bestämmelser om tillsynskrav som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012.
Orusts Sparbank tillämpar schablonmetod för beräkning av kreditrisker samt basmetod för beräkning av operativa risker.
Orusts Sparbank har beslutat att inte tillämpa övergångsreglerna vid införandet av IFRS 9.

Kapitalbas

Kapitalbas (tkr) 2020-06-30 
Reservfond 2 019 896 
Fond för verkligt värde 125 532 
Kärnprimärkapital före lagstiftningsjusteringar 2 145 428 
Lagstiftningsjusteringar som avser orealiserade vinster och förluster -548 142 
Ytterligare värdejusteringar -2 037 
Sammanlagda lagstiftningsjusteringar av kärnprimärkapital -550 179 
Kärnprimärkapital 1 595 249 
Kapitalbas 1 595 249 

Kapitalkrav och riskvägt exponeringsbelopp

Kapitalkrav och riskvägt exponeringsbelopp (tkr)  

2020-06-30 

Kreditrisk enligt schablonmetoden
Kapitalkrav  Riskvägt 
belopp 
Exponeringar mot institut
13 697  171 209 
Exponeringar mot företag
206 359  2 579 485 
Exponeringar mot hushåll
147 154  1 839 428 
Exponeringar säkrade genom panträtt i fast egendom
98 576  1 232 199 
Fallerande exponeringar
2 286  28 578 
Exponeringar i form av säkerställda obligationer
2 413  30 168 
Företag för kollektiva investeringar (Fond)
5 581  69 761 
Aktieexponeringar
17 263  215 783 
Övriga poster
2 144  26 795 
Summa exponeringar
495 473  6 193 406 
     
Operativ risk enligt basmetoden
42 095  526 193 
Kreditvärdighetsjusteringsrisk
105  1 313 
Summa riskvägt exponeringsbelopp och kapitalkrav 537 673  6 720 912 

 

Buffertkrav (tkr) 2020-06-30
Kapitalkonserveringsbuffert
168 023 
Kontracyklisk buffert 68 
Summa buffertkrav 168 091 
   
Kapitalkrav inkl. buffertkrav 705 764 
   
Kapitalkrav pelare 2** 179 330 
Totalt kapitalkrav
885 094 

* Avser krav enligt lag om kapitalbuffertar

** Avser krav på internt bedömt kapitalbehov, utöver grundläggande kapitalkrav och buffertkrav, enligt 6 kap 2 § lagen (2004:297) om bank och finansieringsrörelse.

Krav på kapitalbasens storlek 2020-06-30 
Total kapitalrelation 8,0% 
Kapitalkonserveringsbuffert 2,5% 
Kontracyklisk buffert 0,0% 
Summa kapitalbaskrav 10,5% 

 

Kapitalrelation 2020-06-30
Kärnprimärkapitalrelation 23,74% 
Total kapitalrelation 23,74% 

 

Bruttosoliditet 2020-06-30
Bruttosoliditet 13,79%