Hoppa till textinnehållet

Hej, vi hjälper dig gärna!

Välkommen att skriva din fråga nedan för att snabbt få svar på vanliga frågor. 

Ställ din fråga här

Offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) och allmänna råd offentliggör Orusts Sparbank org.nr 558500-7999 periodisk information om kapitaltäckning och riskhantering.
Föreskrifterna innehåller bestämmelser om tillsynskrav som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012.
Orusts Sparbank tillämpar schablonmetod för beräkning av kreditrisker samt basmetod för beräkning av operativa risker.
Orusts Sparbank har beslutat att inte tillämpa övergångsreglerna vid införandet av IFRS 9.

Kapitalbas

Kapitalbas (tkr) 2019-09-30 
Reservfond 1 822 188 
Fond för verkligt värde 265 360
Kärnprimärkapital före lagstiftningsjusteringar 2 087 548 
Lagstiftningsjusteringar som avser orealiserade vinster och förluster -663 925 
Ytterligare värdejusteringar -2 085 
Sammanlagda lagstiftningsjusteringar av kärnprimärkapital -666 010 
Kärnprimärkapital 1 421 538 
Kapitalbas 1 421 538 

Kapitalkrav och riskvägt exponeringsbelopp

Kapitalkrav och riskvägt exponeringsbelopp (tkr)  

2019-09-30 

Kreditrisk enligt schablonmetoden
Kapitalkrav Riskvägt
belopp
Exponeringar mot institut
10 084  126 050 
Exponeringar mot företag
197 332  2 466 656 
Exponeringar mot hushåll
133 807  1 672 585 
Exponeringar säkrade genom panträtt i fast egendom
84 526  1 056 575 
Fallerande exponeringar
8 475  105 936 
Exponeringar i form av säkerställda obligationer
2 015  25 190 
Företag för kollektiva investeringar (Fond)
5 494  68 670 
Aktieexponeringar
17 353  216 909 
Övriga poster
2 039  25 492 
Summa exponeringar
461 125  5 764 063 
     
Operativ risk enligt basmetoden
38 538  481 721 
Kreditvärdighetsjusteringsrisk
111  1 387 
Summa riskvägt exponeringsbelopp och kapitalkrav 499 774  6 247 171 

 

Buffertkrav (tkr) 2019-09-30
Kapitalkonserveringsbuffert
156 179 
Kontracyklisk buffert 155 785 
Summa buffertkrav 311 964 
   
Kapitalkrav inkl. buffertkrav 811 738 
   
Kapitalkrav pelare 2** 172 821 
Totalt kapitalkrav
984 559 

* Avser krav enligt lag om kapitalbuffertar

** Avser krav på internt bedömt kapitalbehov, utöver grundläggande kapitalkrav och buffertkrav, enligt 6 kap 2 § lagen (2004:297) om bank och finansieringsrörelse.

Krav på kapitalbasens storlek 2019-09-30 
Total kapitalrelation 8,0% 
Kapitalkonserveringsbuffert 2,5% 
Kontracyklisk buffert 2,5% 
Summa kapitalbaskrav 13,0% 

 

Kapitalrelation 2019-09-30
Kärnprimärkapitalrelation 22,75% 
Total kapitalrelation 22,75% 

 

Bruttosoliditet 2019-09-30
Bruttosoliditet 13,22%