Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse på webben. Genom att besöka vår webbplats accepterar du vårt användande av kakor.

Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Hej! Hur kan vi hjälpa dig?

Välkommen att skriva din fråga nedan för att snabbt få svar på vanliga frågor.

Ställ din fråga här

Information om Orusts Sparbanks likviditet

Styvmorsvioler på våren

Likviditetsrisk

Styrelsen i Orusts Sparbank har definierat likviditetsrisk som risken för att Sparbanken inte kan infria sina betalningsförpliktelser vid förfallotidpunkten, utan att kostnaden för att erhålla betalningsmedel ökar avsevärt. Målet för bankens riskhantering är att identifiera, mäta och analysera samtliga risker som kan förhindra att banken når sina mål.

Ansvarsfördelning

Styrelsen har det yttersta ansvaret för bankens riskexponering och att hantering och uppföljning av risker i verksamheten är tillfredsställande.
Styrelsen fastställer årligen bankens Riskpolicy samt Finans- och Likviditetspolicy. Vidare fastställer styrelsen bankens riskaptit avseende likviditetsrisker, samt bankens likviditets- och finansieringsstrategi.

VD ansvarar för bankens löpande verksamhet inkluderande styrning, hantering och kontroll av bankens risker. VD ska därtill se till att styrelsen får relevant information om bankens aktuella riskexponering. För den löpande förvaltningen av likviditetsrisker ansvarar stf VD.

Funktionen för riskkontroll ansvarar för att självständigt löpande identifiera, värdera samt följa upp och utvärdera såväl riskerna som riskhanteringen i syfte att tillse att risktagande sker kontrollerat och inom fastställda ramar.

Likviditetsstrategi

Att ha en god likviditet är nödvändigt, detta har tydligt visat sig under de senaste finansiella kriserna. Likviditeten består av eget kapital samt inlåningsöverskott gentemot utlåningen.
Banken ska ha god kontroll över förväntade förändringar i likviditet och ha en beredskap att möta dessa svängningar. Orusts Sparbank ska därutöver ha en reserv av likvida tillgångar att tillgå för att kunna fullgöra sina åtaganden vid varje tillfälle.
Banken har satt som gräns att likviditetsreserven skall täcka bankens avtalsenliga utbetalningar under 3 månader.

Finansieringsstrategi

För att säkerställa den framtida finansieringen har banken utformat en långsiktig strategi för anskaffning av kapital samt att det finns tillräcklig diversifiering av finansieringskällorna.
Bankens primära finansieringsplan bygger på att finansiera sig genom inlåning från allmänheten, både från privatpersoner samt små och medelstora företag.

Beredskapsplan och stresstester

Banken har fastställt en beredskapsplan för hantering av likviditetsrisker. Syftet med beredskapsplanen är att förbereda banken på olika handlingsalternativ om det uppstår en situation som riskerar bankens likvida ställning. I beredskapsplanen beskrivs händelser som kan utlösa beredskapsplanen samt åtgärder för att förstärka likviditeten.

Likviditetssituationen stresstestas i minst tre olika scenarier.

Ny extern finansiering är inte tillgänglig och in- och upplåningen minskar med 10% i kvartalet.

Marknadsvärdet på tillgångarna i likviditetsreserven minskar med 10% i kvartalet.

En kombination av de två scenariorna.

Uppföljning och rapportering

Bankens likviditet följs upp dagligen. Bankledningen gör regelbundet uppföljning av likviditeten och styrelsen erhåller kvartalsvis en rapport från bankens finansförvaltning.

Likviditetsreserv och finansieringskällor

Information om Orusts Sparbanks likviditetspositioner samt finansieringskällor som redovisas kvartalsvis enligt Finansinspektionens föreskrift om hantering och offentliggörande av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag (FFFS 2014:21).

 Orusts Sparbanks likviditetsreserv*, tkr 2017-09-30
 Kassa och tillgodohavanden i bank                                                      119 709
 Statspapper30 077
 Kommunpapper269 003
 Säkerställda obligationer 182 143
 Övriga värdepapper -
 Summa600 932

 

 Andra likviditetsskapande åtgärder, tkr 2017-09-30
 Checkkredit svenskt kreditinstitut (outnyttjad del) 500 000
 Swedbank aktier (marknadsvärde)1 238 600
 Omsättningsportfölj995 488
 Eviga förlagslån-
 Värdepapper som hålles till förfall (HTM)10 000
 Summa 2 744 088
 Summa likviditetsreserv och andra likviditetsskapande åtgärder3 345 020

 

 Orusts Sparbanks finansieringskällor, tkr 2017-09-30
 Svensk allmänhet                                                                                        7 366 543
 Svenska kommuner33 646
 Kreditinstitut 25 483
 Utländsk allmänhet18 769
 Summa 7 444 441

 

 Övrig information 2017-09-30
 Balansomslutning, tkr                                                                                 9 883 816
 Utlåning till allmänheten, tkr6 573 568
 Inlåning från allmänheten, tkr 7 418 958
 Kvot utlåning/inlåning, %88,6

 

*Likviditetsreserven består av högkvalitativa likvida tillgångar enligt definitionen i FFFS 2010:7, 4 kap § 5.

Stäng Skriv ut