Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse på webben. Genom att besöka vår webbplats accepterar du vårt användande av kakor.

Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Information om Orusts Sparbanks likviditet

Styvmorsvioler på våren

Likviditetsrisk

Styrelsen i Orusts Sparbank har definierat likviditetsrisk som risken för att Sparbanken inte kan infria sina betalningsförpliktelser vid förfallotidpunkten, utan att kostnaden för att erhålla betalningsmedel ökar avsevärt. Målet för bankens riskhantering är att identifiera, mäta och analysera samtliga risker som kan förhindra att banken når sina mål.

Ansvarsfördelning

Styrelsen har det yttersta ansvaret för bankens riskexponering och att hantering och uppföljning av risker i verksamheten är tillfredsställande.
Styrelsen fastställer årligen bankens Riskpolicy samt Finans- och Likviditetspolicy. Vidare fastställer styrelsen bankens riskaptit avseende likviditetsrisker, samt bankens likviditets- och finansieringsstrategi.

VD ansvarar för bankens löpande verksamhet inkluderande styrning, hantering och kontroll av bankens risker. VD ska därtill se till att styrelsen får relevant information om bankens aktuella riskexponering. För den löpande förvaltningen av likviditetsrisker ansvarar stf VD.

Funktionen för riskkontroll ansvarar för att självständigt löpande identifiera, värdera samt följa upp och utvärdera såväl riskerna som riskhanteringen i syfte att tillse att risktagande sker kontrollerat och inom fastställda ramar.

Likviditetsstrategi

Att ha en god likviditet är nödvändigt, detta har tydligt visat sig under de senaste finansiella kriserna. Likviditeten består av eget kapital samt inlåningsöverskott gentemot utlåningen.
Banken ska ha god kontroll över förväntade förändringar i likviditet och ha en beredskap att möta dessa svängningar. Orusts Sparbank ska därutöver ha en reserv av likvida tillgångar att tillgå för att kunna fullgöra sina åtaganden vid varje tillfälle.
Banken har satt som gräns att likviditetsreserven skall täcka bankens avtalsenliga utbetalningar under 3 månader.

Finansieringsstrategi

För att säkerställa den framtida finansieringen har banken utformat en långsiktig strategi för anskaffning av kapital samt att det finns tillräcklig diversifiering av finansieringskällorna.
Bankens primära finansieringsplan bygger på att finansiera sig genom inlåning från allmänheten, både från privatpersoner samt små och medelstora företag.

Beredskapsplan och stresstester

Banken har fastställt en beredskapsplan för hantering av likviditetsrisker. Syftet med beredskapsplanen är att förbereda banken på olika handlingsalternativ om det uppstår en situation som riskerar bankens likvida ställning. I beredskapsplanen beskrivs händelser som kan utlösa beredskapsplanen samt åtgärder för att förstärka likviditeten.

Likviditetssituationen stresstestas i minst tre olika scenarier.

Ny extern finansiering är inte tillgänglig och in- och upplåningen minskar med 10% i kvartalet.

Marknadsvärdet på tillgångarna i likviditetsreserven minskar med 10% i kvartalet.

En kombination av de två scenariorna.

Uppföljning och rapportering

Bankens likviditet följs upp dagligen. Bankledningen gör regelbundet uppföljning av likviditeten och styrelsen erhåller kvartalsvis en rapport från bankens finansförvaltning.

Likviditetsreserv och finansieringskällor

Information om Orusts Sparbanks likviditetspositioner samt finansieringskällor som redovisas kvartalsvis enligt Finansinspektionens föreskrift om hantering och offentliggörande av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag (FFFS 2014:21).

 Orusts Sparbanks likviditetsreserv*, tkr 2016-12-31
 Kassa och tillgodohavanden i bank                                                      61 166
 Statspapper30 120
 Kommunpapper288 699
 Säkerställda obligationer 183 264
 Övriga värdepapper -
 Summa 563 249

 

 Andra likviditetsskapande åtgärder, tkr 2016-12-31
 Checkkredit svenskt kreditinstitut (outnyttjad del) 500 000
 Swedbank aktier (marknadsvärde)1 189 620
 Omsättningsportfölj796 097
 Eviga förlagslån-
 Värdepapper som hålles till förfall (HTM)165 122
 Summa 2 650 839
 Summa likviditetsreserv och andra likviditetsskapande åtgärder3 214 088

 

 Orusts Sparbanks finansieringskällor, tkr 2016-12-31
 Svensk allmänhet                                                                                         6 894 427
 Svenska kommuner64 165
 Kreditinstitut 18 450
 Utländsk allmänhet19 583
 Summa 6 996 625

 

 Övrig information 2016-12-31
 Balansomslutning, tkr                                                                                 9 238 422
 Utlåning till allmänheten, tkr6 228 625
 Inlåning från allmänheten, tkr 6 978 175
 Kvot utlåning/inlåning, %89,3

 

*Likviditetsreserven består av högkvalitativa likvida tillgångar enligt definitionen i FFFS 2010:7, 4 kap § 5.

Stäng Skriv ut