Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse på webben. Genom att besöka vår webbplats accepterar du vårt användande av kakor.

Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) och allmänna råd offentliggör Orusts Sparbank org.nr 558500-7999 periodisk information om kapitaltäckning och riskhantering.

Föreskrifterna innehåller bestämmelser om tillsynskrav som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012.

Orusts Sparbank tillämpar schablonmetod för beräkning av kreditrisker samt basmetod för beräkning av operativa risker.

Kapitalbas

2017-03-31
Kärnprimärkapital1 047 041
Supplementärt kapital0

Total kapitalbas

1 047 041
 

Kapitalkrav och riskvägt exponeringsbelopp

2017-03-31

Kreditrisk enligt schablonmetoden          KapitalkravRiskvägt belopp
Exponeringar mot institut6 55181 886
Exponeringar mot företag175 0832 188 543
Exponeringar mot hushåll102 2621 278 270
Exponeringar säkrade genom panträtt i fast egendom76 447955 583
Fallerande exponeringar7 44293 025
Exponeringar i form av säkerställda obligationer1 46218 281
Aktieexponeringar16 943211 782
Övriga poster7 70296 280
Summa exponeringar393 8924 923 650
Operativ risk enligt basmetoden34 058425 725
Valutarisker57713
Kreditvärdighetsjusteringsrisk28350
Summa riskvägt exponeringsbelopp och kapitalkrav428 0355 350 438
 

Buffertkrav*

2017-03-31
Kapitalkonserveringsbuffert133 761
Kontracyklisk buffert106 421
Summa buffertkrav240 182
Kapitalkrav inkl. buffertkrav668 217
Kapitalkrav pelare 2**101 254
Totalt kapitalkrav769 471

* Avser krav enligt lag om kapitalbuffertar

** Avser krav på internt bedömt kapitalbehov, utöver grundläggande kapitalkrav och buffertkrav, enligt 6 kap 2 § lagen (2014:297) om bank och finansieringsrörelse.

Krav på kapitalbasens storlek

Total kapitalrelation8,0%
Kapitalkonserveringsbuffert2,5%
Kontracyklisk buffert2,0%
Summa kapitalbaskrav12,5%
 

Kapitalrelationer

2017-03-31
Kärnprimärkapitalrelation19,57%
Total kapitalrelation19,57%
 

Bruttosoliditet

2017-03-31

Bruttosoliditet

12,10%

 

Stäng Skriv ut