Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse på webben. Genom att besöka vår webbplats accepterar du vårt användande av kakor.

Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) och allmänna råd offentliggör Orusts Sparbank org.nr 558500-7999 periodisk information om kapitaltäckning och riskhantering.

Föreskrifterna innehåller bestämmelser om tillsynskrav som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012.

Orusts Sparbank tillämpar schablonmetod för beräkning av kreditrisker samt basmetod för beräkning av operativa risker.

Kapitalbas

2016-12-31
Kärnprimärkapital1 074 119
Supplementärt kapital0

Total kapitalbas

1 074 119
 

Kapitalkrav och riskvägt exponeringsbelopp

2016-12-31

Kreditrisk enligt schablonmetoden          KapitalkravRiskvägt belopp
Exponeringar mot institut8 045100 564
Exponeringar mot företag165 2812 066 018
Exponeringar mot hushåll102 1571 276 959
Exponeringar säkrade genom panträtt i fast egendom77 226965 331
Fallerande exponeringar6 39479 925
Exponeringar i form av säkerställda obligationer1 46618 326
Aktieexponeringar17 454218 172
Övriga poster2 15526 933
Summa exponeringar380 1784 752 228
Operativ risk enligt basmetoden34 058425 725
Valutarisker32403
Kreditvärdighetsjusteringsrisk28350
Summa riskvägt exponeringsbelopp och kapitalkrav414 2965 178 706
 

Buffertkrav*

2016-12-31
Kapitalkonserveringsbuffert129 468
Kontracyklisk buffert77 252
Summa buffertkrav206 720
Kapitalkrav inkl. buffertkrav621 016
Kapitalkrav pelare 2**97 709
Totalt kapitalkrav718 725

* Avser krav enligt lag om kapitalbuffertar

** Avser krav på internt bedömt kapitalbehov, utöver grundläggande kapitalkrav och buffertkrav, enligt 6 kap 2 § lagen (2014:297) om bank och finansieringsrörelse.

Krav på kapitalbasens storlek

Total kapitalrelation8,0%
Kapitalkonserveringsbuffert2,5%
Kontracyklisk buffert1,5%
Summa kapitalbaskrav12,0%
 

Kapitalrelationer

2016-12-31
Kärnprimärkapitalrelation20,74%
Total kapitalrelation20,74%
 

Bruttosoliditet

2016-12-31

Bruttosoliditet

12,60%

 

Stäng Skriv ut